عمومی یا اختصاصی بودن فهم قرآناز دیدگاه امام خمینی (ره)
39 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » زمستان 1378 - شماره 21 (14 صفحه - از 81 تا 94)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حضرت امام خمینی (ره) فهم قرآن را امر تشکیکی و دارای مراتب شمرده‌اند. ایشان بر این نظر است که مقاصد ظاهری قرآن برای عموم انسانها قابل فهم است. وی علاوه بر تصریح بر این معنا با برخی از مطالبی که درباره قرآن یاد کرده‌اند، مثل حجیت ظواهر قرآن، تحدی قرآن، کتاب هدایت بودن قرآن و دعوت به تدبر در قرآن به نوعی بر همگانی بودن فهم قرآن استدلال کرده‌اند. در برخی از موارد که فهم قرآن را اختصاصی دانسته‌اند، ناظر به بطون قرآن است. حضرت امام شرط فهم بطون قرآن را تهذیب نفس و رهایی از هواهای نفسانی دانسته‌اند و سر عدم فهم بطون قرآن را مربوط به عظمت مراتب قرآن خوانده‌اند. واژگان کلیدی: فهم قرآن، عمومی بودن فهم قرآن، خصوصی بودن فهم قرآن