مبانی فقهی غنا و موسیقی از دیدگاه قرآن کریم
38 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » بهار و تابستان 1383 - شماره 75 (دفتر سوم)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
لفظ «غنا» در آیات قرآن استفاده نشده و امر و نهی خاصی صریحا بدان تعلق نگرفته‌است؛ بلکه تمسک‌کنندگان به آیات، آنها را به واسطه دلایل خارجی همچون احادیث وارده، دلیل بر حرمت گرفته‌اند. در این آیات الفاظی نظیر «قول زور»، «باطل» و «لهوالحدیث» آمده‌است که برخی آنها را «غنا» معنا کرده‌اند. در باب غنا و موسیقی، آیات و احادیثی دال بر حرمت و حلیت وجود دارند که هیچ یک توانایی اثبات حکم مطلق غنا را نداشته و وافی به مقصود قائلان به حرمت مطلق یا حلیت مطلق نیست. نتیجه این بررسی کوتاه چنین است که غنای شهوانی و فسادانگیز حرام و غیر آن حلال و مباح است؛ از این رو معنای غنای حرام در آواز لهوی و مفسده‌انگیز متعین می‌گردد. واژگان کلیدی: غنا، موسیقی، قول زور، باطل، لهو الحدیث، لهو و لعب.